karabiner.hu

Tűzvédelmi és
munkavédelmi szolgáltatás

Tűzvédelem

TŰZVÉDELEM magába foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek a biztosítását. A megelőző tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó, a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere, és az ezek érvényesítésére irányuló tevékenység. A tűzvédelem megvalósítására a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

TŰZVÉDELEM követelményeinek teljesítésére nem csak a munkáltatók, hanem a magánszemélyek is kötelezettek. Ezért a társasházaknak, lakóközösségeknek is gondoskodniuk kell a tűzvédelem rájuk vonatkozó előírásainak betartásáról. Emellett fontos a munkavédelem is.

Tűzvédelemmel kapcsolatos kérdése van? Forduljon hozzánk!

Ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Ennek megvalósítására

 • A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:
 1. az “A”-”C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
 2. a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
 3. azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
 4. kereskedelmi szálláshelyre;
 5. az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

A 2-5. pontban foglalt létesítmények közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását, vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A fentieket a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.

 • A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
 • A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni kell.
 • A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék.
 • A munkáltatók kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban és a kötelező nemzeti szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.
 • A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
 • Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.
 • A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.
 • Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket.
 • A felsoroltak kötelesek a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.
 • A felsoroltaknak a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanás-veszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

Tűzmegelőzés a munkahelyeken

Minden munkahelynek kötelessége felkészülni az esetleges tűzesetekre, különös figyelmet fordítva a megelőzésre, felkészítésre és elhárításra.

Kötelezettségeik szabályban fogalmazódtak meg, melyben kimondják, hogy:

 • minden munkahelynek tevékenysége során úgy kell működnie, hogy létrehozott termékeik, szolgáltatásaik tűzvédelmi szempontból ne okozzanak veszélyt
 • a munkavállalók számára biztonságos környezetet kell biztosítani
 • gondoskodni kell a tevékenységüknek megfelelő tűzvédelemről
 • gondoskodni kell a tűz észleléséhez és eloltásához szükséges feltételekről
 • tűz- és robbanásveszély nélkül kell tevékenykedniük a munkahelyeknek
 • egyes létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni A-tól (fokozottan tűz- és robbanásveszélyes) E (nem tűzveszélyes) jelzésig
 • öt főnél több munkavállaló, vagy 50 főnél nagyobb befogadóképességű létesítmény esetén külön tűzvédelmi szabályzat készítendő
 • jól látható helyeken, jól értelmezhető módon kell felhívni a figyelmet a tűz- és robbanásveszélyre
 • tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat
 • tűzriadó tervet kell készíteni

tűzvédelmi előírásokat nagyon szigorúan veszik, így ha azokat nem tartják be, súlyos helyszíni bírsággal sújtható a munkahely felelő személye, akivel szemben szabálysértési eljárás is indítható.

Ha tanácstalan a tűzvédelem terén, forduljon hozzánk tűzvédelmi tanácsadásért!

Tűzvédelmi tanácsadás

Ahogy a munkavédelem, úgy a tűzvédelem területén is vannak olyan előírások, melyeknek eleget kell tennie valamennyi cégnek. Rendszeres tűzvédelmi oktatásban részesíteni a dolgozókat, biztosítani a működő tűzoltó készüléket, tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet kell készíteni, melyek csak a legalapvetőbb feladatok.

Ebben szeretnénk az Önök segítségére lenni, teljeskörű tűzvédelmi tanácsadással, mely segít felkészülni Önnek és cégének tűzvédelmi szempontból, alkalmazkodva a jogszabályokhoz, hogy ne érhessék váratlan meglepetések.

Szolgáltatásaink magukba foglalnak mindent, ami ahhoz szükséges, hogy cégének telephelye tűzvédelmileg korrekt és biztonságos legyen. A tanácsadás kereteiben elmondjuk, mikre érdemes odafigyelnie, mik azok a dolgok, melyek nem jól valósulnak meg, és együtt megtervezhetjük a problémák kiküszöbölését. Igény esetén megtartjuk a kötelező tűzvédelmi oktatást, de ha kell tűzriadó tervet is tudunk készíteni. Miden csak megbeszélés kérdése.

Tűzvédelmi tanácsadással kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal! Tájékozódjon weboldalunkon, vagy keressen minket elérhetőségeinken!

Ahogy a munkavédelem, úgy a tűzvédelem területén is vannak olyan előírások, melyeknek eleget kell tennie valamennyi cégnek. Rendszeres tűzvédelmi oktatásban részesíteni a dolgozókat, biztosítani a működő tűzoltó készüléket, tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet kell készíteni, melyek csak a legalapvetőbb feladatok.

Ebben szeretnénk az Önök segítségére lenni, teljeskörű tűzvédelmi tanácsadással, mely segít felkészülni Önnek és cégének tűzvédelmi szempontból, alkalmazkodva a jogszabályokhoz, hogy ne érhessék váratlan meglepetések.

Szolgáltatásaink magukba foglalnak mindent, ami ahhoz szükséges, hogy cégének telephelye tűzvédelmileg korrekt és biztonságos legyen. A tanácsadás kereteiben elmondjuk, mikre érdemes odafigyelnie, mik azok a dolgok, melyek nem jól valósulnak meg, és együtt megtervezhetjük a problémák kiküszöbölését. Igény esetén megtartjuk a kötelező tűzvédelmi oktatást, de ha kell tűzriadó tervet is tudunk készíteni. Miden csak megbeszélés kérdése.

Tűzvédelmi tanácsadással kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal! Tájékozódjon weboldalunkon, vagy keressen minket elérhetőségeinken!

A tűzvédelemről bővebben

A tűzvédelmi szolgáltatás elsődleges célja a tűzesetek keletkezésének megelőzése, illetve a tűzesetek továbbterjedésének megakadályozása és a tűzoltáshoz szükséges alapvető feltételek biztosítása.

tűzvédelem a megelőzésre fókuszálva olyan megoldásokra törekszik, melyek minimálisra csökkentik vagy kizárják a tűz keletkezésének lehetőségét, megakadályozzák annak terjedését vagy egy kialakult tűzeset esetében biztosítják az adott épületben tartózkodók menekülési lehetőségét.

Szigorú szabályzat van arra is, hogy bizonyos épületekben mennyi és milyen tűzoltó készüléket kell elhelyezni, hiszen ezek akár életeket is menthetnek, sőt, még azt is előírások szabályozzák, hogy tűz –és szénmonoxid jelzőnek hol és mennyinek kell lennie. Ezek mind a biztonságunkat szolgálják.

Fontos tehát a felkészültség és a megfelelő tájékoztatás, az ismeretek elsajátítása és a tűzvédelmi tanácsadás. Kérje profi szakemberek segítségét és gondoskodjon a biztonságos munkakörnyezetről! Keressen minket és tájékozódjon a részletekről!

A tűzvédelmi szabályozásról!

A tűzvédelem manapság nem elhanyagolható téma, hiszen nagyon sok balesetről hallunk, amit egy kis figyelmességgel el lehetett volna kerülni.

tűzvédelem részletes szabályait törvény határozza meg. A rendelet első pontja kiemeli, hogy a vállalkozók/cégek önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről. Emellett kiemelten fontos a megfelelő biztonság biztosítása.

A következő pont azt tartalmazza, hogy az általuk létrehozott termékek nem veszélyeztethetik semmilyen mértékben a fogyasztót. Végül pedig, hogy mindenhol kell lennie olyan műszernek, ami észleli a tüzet, amivel el lehet azt oltani és az elhárítás személyi és szervezeti feltételeinek is meg kell lenniük.

Mindenhol a legfontosabb kritérium a tűzvédelemmel kapcsolatban, hogy ki kell alakítani egy saját programot, stratégiát az ilyen esetekre. Emellett fel kell mérni a lehetséges kockázatokat is. Fontos, hogy a helység bejáratánál és menekülő útvonalain jó látható helyen legyenek elhelyezve tűz- és robbanásveszély esetén a figyelmeztető táblák.

Keressen fel minket, és mi ellátjuk Önt tanácsokkal, hogy rendelkezzen a megfelelő eszközökkel a tűzveszély elkerülésére!

A tűzvédelem egy fontos része: a tűz terjedése

Mindenkinek jó, ha többet megtud a tűzvédelemről, a tűz keletkezéséről és terjedéséről, hiszen minél tájékozottabbak vagyunk, annál nagyobb eséllyel tudjuk megelőzni a baleseteket.

Magánlakásokban a tűz általában a konyhából szokott indulni. Legtöbb esetben valaki a tűzhelyen felejt egy ételt, ami később meggyullad. Ez rendkívül figyelmetlen tett, melynek megvannak a következményei: zsúfolt térben a lángok nagyon kevés idő alatt meggyújtják a közelben lévő tárgyakat, a berendezést, az összes éghető anyagot. Ráadásul a tűz nem tartja a szoba határait: néhány perc alatt átterjedhet az összes többi helyiségbe, vagy ami még ennél is rosszabb: a szomszéd lakásba. Így saját otthonunkon túl környezetünknek is kárt okozhatunk.

tűzvédelmi eljárások hiányában keletkezett tűz pillanatok alatt továbbterjed, a szellőzőnyíláson, a szagelszívó bekötésen át, főleg, ha a szellőzőövezetek szennyezettek. Az az éghető anyag, mely a konyhát elválasztja a szellőzőtől, nagyon gyorsan átég, és ennek a következménye, hogy a szellőző kürtje tűzterhelésnek van kitéve. Az alumínium szellőzőövezetek megolvadnak, átterjed a tűz a felső szintre, és közben a lakásból sűrű füst áramlik a szomszédos lépcsőházakba, ha a felső szinten nem távozik. Mindez egy tűzhelyen felejtett ebédtől.

Ha többet szeretne tudni a tűzvédelemről, keressen minket bizalommal, készséggel tájékoztatjuk Önt!

Veszélyes anyagok tárolása a munkahelyen

Ha tűzvédelemről van szó, sok mindenre kell odafigyelni. Egy tűzvédelmi tanácsadáson rendszeresen elmondjuk, melyek azok a kritikus pontok a munkahelyen belül, amelyekre különös figyelmet kell fordítani. Ide tartoznak a veszélyes anyagok is, amelyek biztonságos tárolása tűzvédelmi szempontból elsődleges feladat.

Veszélyes anyagnak számítanak például a különféle vegyszerek, tisztítószerek, festékek, és spray-k. Ezek tárolására külön helységet kell kialakítani, és ezt az előírt tűzvédelmi szabályoknak megfelelően kell megtenni. Tehát olyan helyen, ami zárt vagy elkerített, és a munkahelyen lévő gépek illetve járművek nem kerülnek közel az ott tárolt anyagokhoz. A tároló legyen jól szellőző, és semmiképpen ne készüljön éghető anyagból! Mindenképpen el kell látni jelzésekkel, amikből a munkatársak észreveszik, hogy azon a helyen milyen vegyszereket tárolnak, és fel kell hívni a figyelmüket arra, hogyan bánjanak azokkal. Ezzel együtt a veszélyes anyagok pontos használatát és a tárolási módjait tartalmazó használati utasítást szintén a tárolóban kell elhelyezni. Mindemellett folyamatosan ellenőrizni kell a veszélyes anyagok állapotát, hogy azok minden szempontból megfeleljenek a tűzvédelmi előírásoknak!

Ha ezeket az anyagokat egyik helységből a másikba szeretnénk áthelyezni, fokozottan kell figyelni biztonságos szállításukra! Így például, ha éghető folyadékot a személyszállító felvonón kívánunk továbbvinni egy másik emeletre, az új szabályok értelmében ezt csak akkor tehetjük meg, ha az adott anyag súlya nem haladja meg a 20 litert, és azt legfeljebb egy ember kíséri.

További tűzvédelmi tanácsadásért forduljon hozzánk bizalommal!

Mi hangzik el egy tűzvédelmi oktatáson?

tűzvédelmi tanácsadás elsődleges célja, hogy a munkavállalók megismerjék a tűzvédelmi jellemzőit annak a munkahelynek, ahol dolgoznak. Ide tartoznak a különböző munkafolyamatok, a különböző tűzjelzési módok, az, hogyha bekövetkezik a tűz, mik az elsődleges feladatok, és természetesen a mindenhol rendelkezésre álló tűzöltő készülékek helyes használata és a munkahelyi tűzvédelmi szabályzat előírásai is.

Miért ennyire fontos a tűzvédelmi tanácsadás?
Sajnos a szabályok betartása ellenére is előfordulnak balesetek, így a megfelelő tűzvédelmi szabályzat kidolgozásával a tűzvédelmi tanácsadás könnyen emberéleteket menthet, amennyiben az rendesen lezajlik.

Mit kell tartalmaznia a tűzvédelmi szabályzatnak?
A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit, a munkahelyen található különböző helyiségek tűzveszélyességi osztályba való besorolását, és hogy melyik helyiségre milyen tűzvédelmi használati szabály és előírás vonatkozik.

Tűzvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel forduljanak hozzánk!

Ha megtörtént a baj

Vannak olyan esetek, amikor noha kigyulladt valami, de annyira kismértékű még a kár és maga a tűz elterjedése is, hogy saját magunk is megelőzhetjük a nagyobb problémákat, ha gyorsan cselekszünk.

A munkahelyeken a tűzvédelem fontos része, hogy az épületben tűzoltó készülékek kerülnek elhelyezésre, melyekkel az ott tartózkodók is elolthatják a tüzet, de nem minden esetben van rá idő vagy mód, hogy a tűzoltó készülékhez nyúljunk.

Éppen ezért tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen, hogy mindenki tisztában legyen legalább a tűzoltás alapjaival.

Mivel a tűzhöz oxigén kell, a leggyorsabb és legbiztosabb megoldás a levegőmegvonás. Ez történhet egy nedves pokróccal, főzés esetén egy fedővel, de akár homokkal is, ha éppen az van kéznél. A víz csak és kizárólag akkor jöhet szóba, ha nem elektromos tűzről vagy égő olajról, zsírról van szó! Végső esetben még megoldást jelenthet az is, ha a tűz közeléből eltávolítunk minden éghető anyagot, de ezt sokszor nehéz kivitelezni.

tűzvédelem során a legfontosabb dolog a személyek védelme, úgyhogy ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor inkább ne próbálkozzunk feleslegesen tűzoltással!

További tanácsokért, szolgáltatásainkkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért bátran keressen fel minket, állunk rendelkezésére!

Tűzvédelmi tanácsok

Ha bekövetkezik a baj és arra kerül a sor, hogy el kell oltani a tüzet, akkor észnél kell lenni, mert könnyen ronthatunk a helyzeten, ha nem vagyunk tisztában a tűzvédelmi előírásokkal.

Amennyiben észleljük, hogy a tűzjelző működésbe lépett, haladéktalanul álljunk fel, és csak arra koncentráljunk, hogy elhagyjuk az épületet. Ilyenkor ne azzal törődjünk, hogy elkezdjük keresni a tüzet, hanem azzal, hogy kijussunk a szabadba, melyre természetesen figyelmeztessük a többi épületben tartózkodót is. Ha nem áll módunkban szóban figyelmeztetni őket, akkor kézjelekkel, különböző jelzésekkel adjuk értésükre, hogy tűz van.

Ha olyan helyiségben ragadtunk, amelyet már ostromolnak a lángok, ne essünk pánikba, őrizzük meg a hidegvérünket és tegyük a következőket. Csukjunk be minden ajtót és ablakot, ezzel lassítjuk a tűz terjedését. A már zárt ajtókat ne nyissuk ki, főleg akkor ne, ha forrónak érezzük őket. A padlóhoz minél közelebb tartózkodjunk, mert a füst felfelé terjed, és ott fogy el először az oxigén. Csavarjunk a fejünkre nedves rongyot, és úgy próbáljunk meg kijutni, ha szükséges, ablaküveget is betörhetünk.

Tűzvédelmi oktatásért keressen minket bizalommal, hiszen ezek az információk életeket menthetnek!

Bízza profikra a tűzriadó tervek elkészítését!

tűzvédelmi tanácsadásA termikus égés a leggyakoribb, amikor közvetlen hőhatás éri a bőrünket. Szinte nincs olyan ember, aki ne égette volna már így meg magát, de balszerencsés esetekben mindez komoly sérülésekkel is járhat.

Ezért olyan fontos, hogy minden intézmény rendelkezzen tűzriadó tervvel. Főként az „A” és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmények. Ilyenek a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális központok, intézmények, valamint azok a létesítményeknek is rendelkezniük kell tűzriadó tervvel, melyek több mint 300 fő befogadó képességűek, illetve az olyan zenés szórakozóhelyek, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodik.

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell a tűzjelzés módját, a létesítmény elhagyásának módját, a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit, a főbb veszélyforrások megnevezését, a létesítmény helyszínrajzát és a vízszerzési helyek megjelölését. A tűzriadó tervet évente gyakorolni kell! A tűzvédelmi intézkedések és eszközök használata rendkívül fontos, hogy ha a bajt nem is tudjuk elkerülni, legalább mindig legyünk rá felkészülve!

Hívjon minket bizalommal, ha tűzvédelmi tanácsadásra van szüksége!

A tűzesetek leggyakoribb okai

A tűzvédelem kétségtelenül elhanyagolhatatlan szegmens mindennapi életünk során. Vegyük sorra, hogy az esetek többségében milyen kiváltó okok vezetnek a tűz kialakulásához!

 • Emberi gondatlanság – Bizony, a számok nem hazudnak, sajnos az esetek nagyobb hányadában az emberi figyelmetlenség az, ami a tűzesetet okozza. Pontosan ezért fontos, hogy a megfelelő tűzvédelmi szakembert bízzuk meg a felülvizsgálattal. Legyen szó egy lakóépületről vagy egy ipari helyiségről, elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés.
 • Elektromos hiba – Sajnos bármilyen berendezés meghibásodhat, nincs ez másként az elektronikai cikkek esetében sem, a felülvizsgálat ezért is nagy jelentőséggel bír.
 • Spórolás – Ugyan ezt is sorolhatnánk az emberi hibához, ám van, hogy szándékunk ellenére is kénytelenek vagyunk az olcsóbb megoldások mellett dönteni, ezzel növelve a tűzesetek kialakulásának esélyét.

Bármi is legyen a kiváltó tényező, fontos, hogy mindig betartsa a tűzvédelmi előírásokat, és rendszeresen megbízzon egy szakembert a felülvizsgálattal! Keressen minket bizalommal, tűzvédelemmel kapcsolatban!

Minden, amit a tűzről tudni érdemes

A tűz keletkezésének megakadályozása a tűzvédelem feladata. Ha az előírásokat valahol nem tartják be, sajnos könnyen tűz üthet ki. A következőkben néhány olyan tényt olvashat a háztűzről, amit kevesen tudnak.

tűzvédelmi szabályzat egyik legfőbb előírása a menekülési útvonal szabadon tartása. Ez nem véletlen! Egy átlagos lakásban kis lángokból néhány perc alatt keletkezik akkora tűz, hogy lehetetlenné válik a menekülés! Szervezetünk számára a károsodás nélkül belélegezhető levegő maximum hőmérséklete 150°C. Ez a mennyezet közelében átlagosan 3 perc alatt alakul ki, a padlónál az 5. perc környékén.

A másik óriási veszély a hőmérsékleten kívül a füst. A mérgező füst sokkal több embert öl meg, mint a lángok! Már kis mennyiségű füst belégzése is halálos lehet, arról nem is beszélve, hogy a sűrű fekete füst miatt nem látjuk, hogy merre tudunk menekülni. Gyakorlatilag vaksötétben kell kitalálnunk a helységből!

Ha szeretne mindent megtenni a tűz elkerülése érdekében, bátran keressen minket tűzvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel!

A tűzvédelem fontosságáról napjainkban

Ha beköszönt a rossz idő, még aktuálisabbá válik a tűzvédelem. Bár a tűzesetek többségét napjainkban a különböző elektromos hibák okozzák, azonban a fűtési szezonban még egy szféra válik veszélyessé.

A modern fűtési berendezések két fő csoportba sorolhatóak. Az elektromos és a nyersanyaggal működő verziók ugyan sokban eltérnek egymástól, egy valamiben nagyon is hasonlítanak. Elegendő egyetlen kis hiba vagy figyelmetlenség, és a gond máris adott! A tűzvédelem segít, hogy kiküszöbölhessük azokat a hibákat, melyek az esetek többségében tűzkárokhoz vezethetnek. Legyen szó fatüzelésről, vagy más nyersanyag felhasználásáról, illetve az elektromos megoldásokról, a tűzvédelem mindegyik területre kiterjed!

Ha Ön is szeretné tulajdonát, munkatársait vagy szeretteit biztonságban tudni, tűzvédelemmel kapcsolatban keressen minket bizalommal! Ne veszélyeztesse értékei és emberei biztonságát, legyen felkészült és naprakész! A tűzvédelem egész évben segíti az ideális állapot fenntartását!

Tűzvédelem: A gazdálkodó szervezetek feladatai

A gazdálkodó szervezeteknek több kötelezettségnek is eleget kell tenniük, melyeket a tűzvédelmi törvény értelmében az ő feladatuk megvalósítani. Milyen feladatokról beszélünk?

Először is saját maguknak kell megszervezniük a saját tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmet, gondoskodni arról, hogy minden szabályszerűen működjön, rizikómentesen folyjon le nap mint nap. A tűzvédelmet úgy kell megszervezni, hogy a szervezet működése ne jelentsen tűzveszélyt vagy robbanásveszélyt a közvetlen környezetére. Ezzel párhuzamosan a gazdálkodó szervezeteknek a saját alkalmazottainak a biztonságáról is gondoskodnia kell. Az alkalmazottak épsége és egészsége mellett a fogyasztók biztonsága is napirendi pont, a szervezet szolgáltatásai és termékei minden szabálynak eleget kell, hogy tegyenek ennek érdekében.

Összefoglalva tehát a gazdálkodó szervezet tűzvédelmi feladataiba beletartozik mindazon személyi és tárgyi feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik a tűz-és robbanásveszélyes helyzetek észlelését, jelzését és elhárítását.

Ha szeretne biztosra menni, vegye igénybe tűzvédelmi szolgáltatásunkat!

Mikor érdemes igénybevenni a tűzvédelmi szolgáltatásokat?

Mondhatnánk, hogy a tűzvédelemre mindig, minden esetben szükség van, de ez nem lenne reális, hiszen egy teljesen üresen álló telek esetében nincs, amit biztosítsunk a tűzesetek ellen. Azonban minden olyan létesítményben, melyben elektromos vagy hőt termelő berendezések és értékek találhatóak, illetve emberek tartózkodnak, szükség van a tűzvédelemre.

tűzvédelem egy komplex folyamatot foglal magába, hiszen más berendezések képesek az elektromos hibákból adódó tűzesetek, és a hagyományos, vagyis hő hatására keletkező tűzesetek észlelésére. Fontos, hogy az adott objektum olyan berendezésekkel legyen felszerelve, mely a benne található tárgyak, és az ott folyó tevékenységek által okozható tűzeseteket képes megakadályozni, vagy a kellő időben jelezni.

tűzvédelem tehát komoly felelősséggel jár, éppen ezért elengedhetetlen, hogy tapasztalt szakemberekre bízzuk azt! Ha Önnek is tűzvédelmi szolgáltatásra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!

A társasházak tűzvédelméről is gondoskodunk!

Ön tudja, hogy mi a pontos teendő akkor, ha hirtelen tűz üt ki a házban, ahol él? Mit kell pontosan tennie, annak érdekében, hogy épségben jusson ki a lángokban álló épületből? Hol van a legközelebbi vészkijárat, merre kell fordulnia, hol kell lenyomni a megfelelő kilincset? Hol találja az ablaktörő kalapácsot, milyen készülékkel és hogyan tudja elkezdeni a tűz oltását, amíg kiérnek a helyszínre a tűzoltók?

Megannyi kérdés, amelyek közül akárcsak az egyikre adott rossz válasz súlyos következményekkel járhat. Forduljon hozzánk bizalommal és gondoskodjon arról, hogy a társasháza tűzvédelme minden tekintetben meg legyen szervezve. Mi az, amit kínálunk? Megszervezzük a társasház tűzvédelmét, kezdve a helyszíni felméréstől, a tanácsadáson keresztül egészen a tűzvédelmi oktatásig.

Képzett szakemberekkel és megalapozott tudással állunk rendelkezésére annak érdekében, hogy maximális biztonságban érezhesse magát egy tűzvédelmi szempontból teljesen felkészült társasházban!

Tűzvédelmi tanácsadás a biztonság érdekében

Ha cégének új irodát építtet, akkor szükséges bizonyos előírások betartása, hogy minden jogszabálynak megfeleljen az épület és biztonságot nyújtson az alkalmazottaknak. Ezek közé tartozik az épület tűzvédelmi terveinek kialakítása. A tűzvédelemmel kapcsolatban pontos előírások léteznek, amiknek a betartása kötelező, hiszen ezen a dolgozók testi épsége is múlhat egy esetleges tűzvész során.

Tűzvédelemi tanácsadással kapcsolatosan érdemes szakszerű segítséghez fordulnia! A tűzvédelem célja, hogy előre megelőzzük a tűz kialakulását. Tűzvédelmi tanácsadás során a tanácsadással foglalkozó cég segít kidolgozni a tűzvédelmi szabályzatokat, a tűzriadó tervét, tájékoztat a szükséges tűzvédelmi felszerelésekről, például tűzoltó készülékek, továbbá segít a tűzvédelmi rendszerek telepítésével kapcsolatban. A tűzvédelmi tanácsadás során lehetőség van tűzvédelmi oktatásra, ahol tájékoztatják az alkalmazottakat a szükséges lépésekről tűz kialakulása esetén.

A megfelelő tűzvédelem feltétlen szükséges, így tűzvédelmi tanácsadással kapcsolatban keresse mindig a legfelkészültebb céget! Forduljon hozzánk, ha tűzvédelmi tanácsadásra lenne szüksége!

Tudnivalók a társasházak tűzvédelmi előírásairól

A társasházak tűzvédelmi előírásainak kidolgozása kötelező minden háromszintesnél magasabb és tíznél több lakóegységet tartalmazó épület esetén. A társasházak vezető testületének a régebben meglévő, ám az új szabályok szerint hiányosnak számító tűzvédelmi előírásait át kell tekintenie, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően ki kell egészítenie.

A szabályzat írásbeli kidolgozása szükséges, és a következőket kell tartalmaznia:

 • A bent tartózkodók riasztásának és menekülésének módját
 • Az esetleges tűzveszélyes tevékenységekkel és anyagok tárolásával kapcsolatos szabályokat
 • Nyílt lánggal és dohányzással kapcsolatos előírásokat, illetve a tüzelő- és fűtőberendezésekkel, továbbá a hő- és füstelvezetéssel kapcsolatos szabályokat
 • A tűzvédelmi eszközök használatát
 • A készítő nevét, elérhetőségét, aláírását

Cégünk vállalja társasházak tűzvédelmi előírásainak kidolgozását. Tevékenységünkkel kapcsolatos további információkért és ajánlatunkért keressen minket bizalommal!

Tűzvédelmi tanácsadás: készüljön fel megfelelően!

A tűz egyike a legveszélyesebb természeti elemeknek, a legpusztítóbb természeti csapások között tartjuk számon. Tűzvész nem csupán a természetben fordulhat elő, gyakran ember lakta területen is, sokszor emberi gondatlanságból üthet ki tűz. Ipari baleset, gép meghibásodás, elektromos tűz, veszélyes anyagok nem megfelelő tárolása, a tűzvédelmi szabályok megszegése; megannyi oka lehet annak, ha egy épületben tűz üt ki.

Ilyenkor a pánik az ember egyik legnagyobb ellensége, de ugyanígy a tudatlanság, az információ hiánya is rontja a túlélési esélyeket! A rendszeres tűzvédelmi oktatás, a pontos tűzvédelmi tanácsadás létfontosságú mindenhol, ahol emberek dolgoznak.

Merre keressük a vészkijáratot, hogyan néz ki a menekülési útvonal, mivel oltsuk el szakszerűen a tüzet, hol találhatóak a tűzoltásra alkalmas, kihelyezett eszközök és természetesen az is fontos, hogyan előzhető meg egy tűzvész.

Keressen minket bizalommal, és vegye igénybe tűzvédelmi tanácsadásunkat!

Gondoskodjon a társasházak tűzvédelmi szabályzatáról szakértők bevonásával!

Manapság nem egy tragikus kimenetelű tűzesetről lehet hallani a társasházakkal kapcsolatban, amelyek többségéről utólag mindig kiderül, hogy megakadályozhatóak lettek volna, ha a szóban forgó épület megfelelő tűzvédelmi szabályzattal rendelkezik. Ha közös képviselőként, vagy lakóként fontosnak tartja az ingatlan védelmét, gondoskodjon a társasház tűzvédelmi szabályzatáról, ehhez pedig keressen minket bizalommal!

társasházak tűzvédelmi szabályzatának alapját az ide vonatkozó, naprakész jogszabályokkal fektetjük le szakértő kollégáinkkal, így garantáltan elkerülhetőek lesznek a jövőben a tűzesetekkel kapcsolatos tragikus események. Ráadásul nem csak a jogszabályokat vesszük figyelembe, hanem a ház szerkezeti adottságait is, hiszen minden épület egyedi kialakítással rendelkezik, ehhez pedig igazodni kell!

Ahhoz, hogy a társasházak tűzvédelmi szabályzata értelmet nyerjen, a dokumentumok elkészülte után mindenképp tájékoztatni kell a lakókat a bennük szereplő szabályokról, így baj esetén mindenki tudni fogja, hogyan kerülhetőek el a tragédiák.

Ne bízza a véletlenre a társasházak tűzvédelmi szabályzatát, keresse szakértői csapatunkat a dokumentumok elkészítéséhez!

Tűzvédelmi oktatás, ellenőrzések? Forduljon hozzánk bizalommal!

Legyen szó bármilyen irodahelyiségről, nagyobb létesítményről vagy ipari területről, a vezetőségnek minden esetben számolnia kell a tűzvédelmi tényezőkkel. Ha az ehhez kapcsolódó eszközöket és a megfelelő oktatást nem biztosítják az alkalmazottak számára, nemcsak veszélyeztetik őket, hanem szabályt is sértenek, ami miatt akár jelentős bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Ha nem szeretné kockázatos helyzetekbe sodorni alkalmazottait és a büntetések miatt kellemetlen helyzetekbe keveredni, vegye igénybe tűzvédelmi szolgáltatásunkat!

Tűzvédelmi szolgáltatásunk minden olyan szükséges szempontra kiterjed, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy létesítmény megfelelő védelemmel legyen ellátva, így az oktatásoktól kezdve egészen a szakértői kiértékelésekig mindent biztosítunk ügyfeleink számára.

Tűzvédelmi szolgáltatásunk teljes mértékig megbízható, a jogszabályok betartatásával történnek a vizsgálatok, egyéb ide tartozó tevékenységek, így garantáljuk, hogy semmilyen pénzbírságra nem számíthat. Várjuk megkeresését!

Ami nem hiányozhat: a társasházak tűzvédelmi szabályzata

Minden társasháznak rendelkeznie kell érvényes és alaposan kidolgozott tűzvédelmi szabályzattal. Egy társasház tűzvédelmi szabályzata minden fontos részletet tartalmaz arra nézve, hogy mi a teendő tűz esetén, hogyan kell szakszerűen felkészülni egy tűzvészre, biztosítani a feltételeket a megelőzéséhez. Amennyiben nincsen ilyen szabályzata a társasháznak, az komoly és azonnali bírságot von maga után!

A három szintnél magasabb, tíznél több lakással rendelkező társasházak mindegyike köteles tűzvédelmi szabályzatot írni és azt használni. Az elkészítése a közös képviselő feladata, de a lakás tulajdonosa, használója, kezelője is megírhatja azt.

Egy ilyen hivatalos dokumentumnak tartalmaznia kell a következőket: legyenek benne a menekülési útvonalak, az, hogy hogyan riasztják tűz esetén a lakókat, hol és milyen tűzvédelmi eszközök, berendezések kerültek kihelyezésre. A társasházak tűzvédelmi szabályzata magába foglalja a dohányzásra és a nyílt láng korlátozására vonatkozó előírásokat is, valamint a tárolás szabályait és az elektromos berendezések biztonságos használatát.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérje szakmai segítségünket társasházak tűzvédelmi szabályzatával kapcsolatban!

Új épületbe költözik az iroda? Vegye igénybe tűzvédelmi szolgáltatásainkat!

Gyakran előfordul, hogy egy iroda kinövi a jelenlegi helyét, és új épületbe, új környékre költözik át. Bővülnek, szépülnek, szeretnék  jobban megközelíthető környéken folytatni a munkát vagy éppen csábítóbbak az alacsonyabb bérleti díjak. Bármelyik legyen is a döntő érv, minden esetben fontos megtenni azokat az előkészületeket, amik kötelezőek az épület szabályos fenntartásához.

Hárítson el minden akadályt az új iroda működtetésének útjából, és vegye igénybe tűzvédelmi szolgáltatásainkat! Miben tudunk Önnek segíteni, és miért jár jól, ha minket választ?

Szakembereink képzett, tapasztalt és felkészült kollégák, akik a tűzvédelmi szolgáltatás keretein belül felmérik az új irodaépületet tűzveszély szempontjából. Fontos tudni, hogy hol vannak a gyengepontok, melyek a tűzvédelemre vonatkozó szabályok, előírások, miket kell megtenni annak érdekében, hogy minél felkészültebbek legyenek tűzvész esetén.

Lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken, és vegye igénybe tűzvédelmi szolgáltatásainkat új irodájához is!

Kérdése támadt? Keressen minket bizalommal!

Scroll to Top