karabiner.hu

Tűzvédelmi és
munkavédelmi szolgáltatás

Új rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

2024. január 1-jén lép hatályba a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, amelynek 1. melléklete tartalmazza az általános tűzvédelmi szabályzatot.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (hatályos 2023. december 31-ig).

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről,
valamint a tűzvédelmi oktatásról
 (hatályos 2024. január 1-jétől).

A 2023. december 31-ig hatályos rendelet szövege (a kimaradt szövegrészek pirossal jelölve), a 2024. január 1-től hatályos
rendelet szövegével összehasonlítva (változott és új szövegrészek kékkel jelölve).

A 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet 1. melléklete tartalmazza az általános tűzvédelmi szabályzatot.

 Hatályos: 2023. XII. 31-ig Hatályos: 2024. I. 1-től
  1.A tűzvédelmi szabályzat
1. § (1)A Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.1. § (1)A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 19. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély és jogi személy a rendeltetésszerű tevékenysége megkezdése előtt elkészíti a tűzvédelmi szabályzatot, és a tevékenység megkezdésének időpontjától elrendeli annak alkalmazását.
1. § (2)Tartós próbaüzem esetén – legfeljebb hat hónapos időtartamra – ideiglenes Szabályzat készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Szabályzatot végleges formában kiadni.  
2. § (1)A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.1. § (2)A tűzvédelmi szabályzatot a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza, és naprakészen tartja.
3. §

A Szabályzatnak tartalmaznia kell: 

a) a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;

c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

d) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;

e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

f) a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;

g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;

h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;

i) h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;

j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint

k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).

2. §

A tűzvédelmi szabályzat tartalmazza 

a) a tűzvédelmi feladatot ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit,

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat,

c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,

d) a rendszeres és az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait,

e) a tűzvédelmi ismeretekkel, a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének, tűzvédelmi eszközök használatának elsajátításával kapcsolatos feladatokat,

f) a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket,

g) a 3. § (1) bekezdése szerinti tűzriadó terv hiányában a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, a végrehajtásért felelős beosztásokat,

h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait,

i) a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épület, épületrész 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet, valamint a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét,

j) a tűzvédelmi szabályzat készítőjének nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását, a készítés dátumát, a készítő jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentumot kiállító intézmény nevét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát.

4. § (1)A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelta) épületrészre, épületre, ha azaa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagyad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha azba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagybb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.3. § (1)A tűzvédelmi szabályzat mellékletét képező tűzriadó tervet kell készítenia) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására, foglalkoztatására szolgáló rendeltetés esetén,b) oktatási intézmény esetén, ha annak megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,c) ha a szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt vagy más jogcímen használt épület, épületrész tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat,d) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshely esetén,e) olyan épület, épületrész, szabadtér esetén, ahol 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítása, feldolgozása, tárolása történik, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.
4. § (2)A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:a) a tűzjelzés módját;b) a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a (2) bekezdés d) pontja szerinti veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és a 3. § h) pontja szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.3. § (2)

A tűzriadó terv tartalmazzaa) az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épületrész, épület, szabadtér elhagyásának módját,b) a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, különös tekintettelba) a tűzoltóság riasztásának módjára, a tűzjelzésre,bb) a veszélyeztetett személyek értesítésére, riasztására,bc) a kiürítésre, mentésre,bd) a tűz oltására, a tűzvédelmi eszközök, berendezések kezelésére,be) a technológiai folyamattal összefüggő feladatokra és a közművek elzárásáravonatkozó szabályokra,c) a végrehajtásért felelős beosztásokat,d) a veszélyforrások megnevezését, utalással a védekezési szabályokra,e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait

ea) a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, eszközök,

eb) a központi elzárók, kapcsolók,

ec) a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyag tároló helyek,

ed) d) pont szerinti veszélyforrások,

ee) a kiürítési útvonalak és

ef) a 2. § i) pontja szerinti helyiségek esetében a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének

megjelölésével.

4. § (3)Épületrészre vonatkozó Tűzriadó Terv készítése során az épületrészt befogadó épület egyéb részére és az épületre kidolgozott Tűzriadó Tervet is figyelembe kell venni.3. § (3)Épületrészre vonatkozó tűzriadó terv készítése során az épületrészt befogadó épület egyéb részére és az épületre kidolgozott tűzriadó tervet is figyelembe kell venni.
4. § (5)A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.3. § (4)A tűzriadó tervet hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.
  2.

Az általános tűzvédelmi szabályzat

  4. § (1)A Ttv. 19. § (2a) bekezdése szerinti gazdálkodó tevékenységet folytató magán-személy, jogi személy – ha 2. § szerinti tűzvédelmi szabályzatot nem készít – az 1. melléklet szerinti általános tűzvédelmi szabályzatot alkalmazza.
  4. § (2)Az (1) bekezdés szerinti általános tűzvédelmi szabályzatot a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy a rendeltetésszerű tevékenysége megkezdésétől alkalmazza.
  3.

A tűzvédelmi házirend

4/A. § (1)A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.5. § (1)A háromnál több építményszinttel rendelkező, tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épület-részben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa írásban kidolgozza és tűzvédelmi házirend elnevezéssel kiadja az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodik ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
4/A. § (2)A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazzaa) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,g) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,h) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat ési) a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.5. § (2)A tűzvédelmi házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazzaa) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,g) a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét,h) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,i) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat ésj) a tűzvédelmi házirend készítőjének nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.
4/A. § (2a)A Tűzvédelmi Házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.5. § (3)A tűzvédelmi házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.
4/A. § (3)E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.5. § (4)E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.
  4.A tűzvédelmi ismeretek, a tűzvédelmi oktatás
2. § (2)A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.6. § (1)A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy a tevékenység végzéséhez szükséges tűzvédelmi szabályok megismerése érdekében évenként biztosítja a munkavállalói, munkavégzésben részt vevő családtagjai részére a rendszeres tűzvédelmi oktatást, haa) a Ttv. 19. § (1) bekezdése szerint tűzvédelmi szabályzat készítésére köteles,b) a Ttv. 19. § (2a) bekezdés hatálya alá tartozik és az 1. melléklet szerinti általános tűzvédelmi szabályzatot alkalmazza vagy önként a 2. § szerinti tűzvédelmi szabályzatot készít, ésba) az általa üzemeltetett, bérelt épületben, épületrészben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása, foglalkoztatása történik, vagybb) olyan épületet, épületrészt, szabadteret üzemeltet, bérel amely 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.
  6. § (2)A tűzvédelmi oktatás megvalósulhat személyes részvétellel vagy elektronikus úton. Az oktatás végrehajtását oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosítható módon igazolni kell.
4. § (6)Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is kötelező elhelyezni.6. § (3)A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyeka) a saját munkavállalókon kívüli érintett személyekkel a rájuk vonatkozó mértékben megismertetik a szabályzatban foglaltakat,b) az épület, épületrész biztonságos elhagyásának lehetőségét ismertető alaprajzot elhelyezikba) a 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek szobáiban,bb) az olyan közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységek közösségi tereiben, amelyek menekülési útvonalait nem jelölik menekülési jelek és az alapterüle-tük meghaladja az 500 m2-t.
6. § (4)A (3) bekezdés b) pontja szerinti alaprajzon fel kell tüntetni a menekülési útvonalakat, kiürítési lehetőségeket, az alaprajz kifüggesztésének helyét, a tűzjelzés lehetőségeit, a tűzvédelmi eszközöket, továbbá az alaprajzot kiegészítő, magyarázó szöveggel ismertetik az épület biztonságos elhagyásának módját. A magyarázó tájékoztatást a külföldiek által is igénybe vett kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is el kell helyezni.
Scroll to Top